2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERSLERİ

MZK 105 PİYANO I
Piyanoda temel davranışlar (doğru oturuş ve ellerin piyanodaki konumu) hakkında bilgi ve beceriler, temel piyano tekniklerinden biri olan legatoyu geliştiren çalışmalar. Beş parmak çalışmaları, kolların serbestliği için gerekli teknik çalışmalar. İki elin bağımsızlığını kazandırıp geliştirecek çeşitli alıştırmalar, deşifraj çalışmaları. Alıştırma, etüt ve yapıtların çalışılmasında izlenecek yöntemler. Müziksel ifade ve cümleleme çalışmaları.

MZK 106 PİYANO II
Piyano temel tekniklerinden legato tekniğine ek olarak staccano tekniği ve uygulamalı çalışmalar. Parmak alıştırmaları, dizi ve kadans çalışmaları. Küçük ölçekli parçaların müzikal ifade ile ilgili uygulamalar. Düzeye uygun küçük ölçekli eserleri seslendirme.

MZK 111 MÜZİKSEL ALGILAMA VE OKUMA I
Nota üzerinden tonal eser okuyabilme ve tonal müziğin kavramlarını anlayabilme.

MZK 112 MÜZİKSEL ALGILAMA VE OKUMA II
Nota üzerinden tonal eser okuyabilme ve tonal müziğin kavramlarını anlayabilme.

MZK 121 TEMEL MÜZİK KAVRAMLARI I
Müziğin yapı taşları, ses kaynakları, ezgi, tür, biçim ile ilgili kavramlar farklı açılardan ele alma. Öğrenciler, tek perspektifli tanımlar yerine kavramları çeşitli bağlam ve değişkenlerle tartışmaya özendirme.

MZK 122 TEMEL MÜZİK KAVRAMLARI II
Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği yapı taşları, ses kaynakları, makam, tür, ritm, biçim ile ilgili kavramları ele alma.

ATA 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin amacını ve kaynaklarıyla birlikte Osmanlı Devleti’ nin son dönemindeki iç ve dış gelişmeleri, buna paralel olarak Avrupa’ daki gelişmeleri, I. Dünya Savaşı’ nı ve Milli Mücadele dönemini öğretme.

ATA 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin amacını ve kaynaklarıyla birlikte Osmanlı Devleti’ nin son dönemindeki iç ve dış gelişmeleri, buna paralel olarak Avrupa’ daki gelişmeleri, I. Dünya Savaşı’ nı ve Milli Mücadele dönemini öğretme.

TDİ 101 TÜRK DİLİ I
Dilin Tanımı, özellikleri, dil-kültür ilişkisi, yeryüzündeki diller ve Türkçenin ses özellikleri, ses olayları, Türkçenin şekil özellikleri, kelime türleri, Türkçenin söz varlığı ve anlatım gücü, kelime öbekleri, cümle bilgisi (cümleyi meydana getiren unsurlar), cümle türleri, yazım kuralları, noktalama işaretleri, dil yanlışları (sese ve cümleye dayalı yanlışlar, anlatım bozuklukları).

TDİ 102 TÜRK DİLİ II
Okuma türleri ve okuma yöntemleri; kompozisyon (tema, konu, hayal), kompozisyonda ana düşünce ve yardımcı düşünceler, düşünceyi geliştirme yolları; paragraf ve paragraf oluşturma; anlatım düzeni ve biçimleri; edebi nitelik taşıyan yazılar (şiir, destan, fabl, masal, hikaye, roman, tiyatro), düşünce ve bilgi aktaran yazılar (dilekçe, özgeçmiş, resmi yazılar, mektup, rapor, tutanak, karar, duyuru); güzel, etkili, doğru konuşma; sözlü anlatım türleri (açık oturum, mülakat, nutuk, seminer, konferans, panel, sempozyum, münazara).

YDİ 101 İNGİLİZCE I
Yabancı dilde yazı veya söz ile anlatılmak isteneni doğru olarak anlayabilme, amaca uygun yazım tekniğini kullanarak anlaşılır şekilde yazabilme ve anlatılmak isteneni anlaşılır bir şekilde sözle ifade edebilme. 

YDİ 102 İNGİLİZCE II
Yabancı dilde yazı veya söz ile anlatılmak isteneni doğru olarak anlayabilme, amaca uygun yazım tekniğini kullanarak anlaşılır şekilde yazabilme ve anlatılmak isteneni anlaşılır bir şekilde sözle ifade edebilme. .

TBT 191 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI
Bilgisayarlar hakkında genel bilgi, temel donanım elemanları, işletim sistemleri, kelime işlem programı, elektronik tablolama programı, sunu programı ve internet uygulamaları.

MZK 151 MÜZİK TARİHİ I
 Müziğin doğuşu, müzik tarihinde dönemler, dünyadaki müzik türlerinin çıkış noktaları, çalgılar, türler.

MZK 152 MÜZİK TARİHİ II
Müziğin doğuşu, müzik tarihinde dönemler, dünyadaki müzik türlerinin çıkış noktaları, çalgılar, türler.

MZK 153 POPÜLER MÜZİK TARİHİ
Popüler müziğin kökenleri, 20. yüzyıl popüler müziği, çağdaş popüler müzik, türler, biçimler, çalgılar, sanatçılar, akımlar.

MZK 171 MÜZİK KÜLTÜRÜ
Müzik ve dünyadaki çeşitli müzik gelenekleri hakkında genel bilgi edindirme.

MZK 175 TÜRK HALK MÜZİĞİ
...

MZK 181 BAĞLAMA I
Bağlamada boş telde nota kalıplarının icrası. Klavyeyi tanımak ve parmakların klavyeye adaptasyonunu sağlamak için çeşitli geliştirici etütlerin, basit ve çabuk algılanabilir türkülerin ve tavırların icra edilmesi.

MZK 182 BAĞLAMA II
Teke ve Karadeniz tavırlarının, boş tellerde ve tavırsal özellik gösteren örnek türkülerde uygulanması.

MZK 183 BAS GİTAR I
Basgitarı tanıma ve basgitarda dizilerin çalınması.

MZK 184 BAS GİTAR II
Basgitarda basit cümleleri çalabilme ve Pentatonik dizide cümle kurabilme.

MZK 185 KEMAN I
Keman çalmaya başlangıç temelini oluşturma.

MZK 186 KEMAN II
Aynı ve farklı teller üzerinde parmak ve yay geçişleri tel değiştirme çalışmaları, sağ ve sol elin konumu, dört telli kapsayan dizi çalışmaları, tüm tellerde bağlı çalma (Legato) alıştırmaları, 6. Düzeye uygun ulusall ve evrensel boyuttaki eserler.

MZK 187 FLÜT I
Flüt öğeleri, flüt çalmaya ilişkin temel bilgi ve beceriler, flüt çalmaya uygun duruş ve doğru pozisyon alma. Diyafram, uzun ses, aralık ve gam çalışmaları yoluyla temel flüt teknikleri ve uygulamalı çalışmalar. Düzeyine uygun ulusal ve evrensel boyuttaki eserleri seslendirme.

MZK 188 FLÜT II
Birinci ve ikinci oktav sesle ve bu oktavlarda doğru ve temiz ses üretme. Bağlı ve dilli çalışmaların farklı artikülasyonlarla uygulanması, diyafram, uzun ses aralık ve gam çalışmaları. Barok, klasik ve romantik dönemlerden düzeye uygun küçük ölçekli ulusal ve evrensel boyuttaki eserleri seslendirme.

MTJ 101 SES FİZİĞİ I
Temel fizik, temel geometri, ses ve ses dalgaları, sesin algılanması, müzikteki temel fiziksel unsurlar.

MTJ 102 SES FİZİĞİ II
Çalgılarda ses oluşumu, algı müzikte ses sistemleri.

MTJ 105 MÜZİK TEKNOLOJİSİNE GİRİŞ I
Ses ve sesin özellikleri, müzik teknolojisi donanımları, dijital ses.

MTJ 106 MÜZİK TEKNOLOJİSİNE GİRİŞ II
MIDI ve MIDI uygulamaları, ses sentezleme ve örnekleme, bilgisayarla nota yazımına giriş, bilgisayar destekli müzik eğitimi.

MTJ 151 SES ELEKTRONİĞİ
Temel elektronik bilgisi, analog elektroniğe giriş, dijital elektroniğe giriş, devre elemanları ve bağlantı hesapları.

MTJ 153 STÜDYO ELEKTRONİĞİ
Müzik teknolojisi uygulamalarında gereken temel elektronik bilgileri, kablo ve bağlantı türleri, mikrofon, hoparlör ve benzeri cihazların çalışma prensipleri.

MTJ 171 MÜZİK VE TEKNOLOJİ
Ses kayıt sistemleri, MIDI, görsel sanatlarda müzik teknolojisi.

MZK 205 PİYANO III
Temel piyano tekniklerinden legato ve staccano tekniklerine ek olarak portato tekniği, uygun etüt ve eserlerle tekniklerin uygulanması. Dizi ve kadanslarla birlikte, pedal çalışmaları. Düzeye uygun etüt ve değişik döneme ait ulusal ve evrensel eserleri çalma.

MZK 206 PİYANO IV
Teknik çalışmalar (dizi, kadans ve arpej) sürdürme. Kazanılan teknik davranışları etütlerle pekiştirme. Müzik dönemleri hakkında ayrıntılı bilgi, çalışılan parçaların dönem özellikleri. Barok, klasik, romantik ve çağdaş dönem (ulusal ve evrensel) eserlerini çalma. Çalışılan eserlerdeki tempoların, eserlerin orjinaline yakın bir tempoda çalınabilmesi için gerekli çalışmalar, bu çalışmalar sırasında metronomla çalışma disiplini kazanma. Aksak ölçülerin tanıtımı ve küçük ölçekli ulusal parçaları çalma.

MZK 211 MÜZİKSEL ALGILAMA VE OKUMA III
Nota üzerinden tonal eser okuyabilme ve tonal müziğin kavramlarını anlayabilme.

MZK 212 MÜZİKSEL ALGILAMA VE OKUMA IV
Türk Halk Müziği türleri, usulleri, ezgisel yapısı hakkında; solfej, dikte ve kuramsal bilgi sahibi olması.

MZK 221 ARMONİ I
Temel durumunda, dört sesli, majör-minör akor bağlantılarını (plagal, otantik, tam kadans) ve bu bağlantılarla piyanoda eşlik modellerini oluşturma ve uygun eserlerin armonik analizini yapabilme.

MZK 222 ARMONİ II
Temel durumunda, dört sesli, majör-minör akor bağlantılarını (plagal, otantik, tam kadans) ve bu bağlantılarla piyanoda eşlik modellerini oluşturma ve uygun eserlerin armonik analizini yapabilme.

MZK 253 KLASİK TÜRK MÜZİĞİ ESER BİLGİSİ I
Klasik Türk Müziği repertuarına başlangıç seviyesinde aşinalık kazandırma.

MZK 254 KLASİK TÜRK MÜZİĞİ ESER BİLGİSİ II
Klasik Türk Müziği repertuarına başlangıç seviyesinde aşinalık kazandırma.

MZK 255 TÜRK HALK MÜZİĞİ ESER BİLGİSİ
Türk Halk müziği repertuarından seçilmiş eserleri öğrenme ve seslendirme.

MZK 281 BAĞLAMA III
Zeybek tavrının boş tellerde ve tavırsal özellik gösteren örnek türkülerde uygulanması.

MZK 282 BAĞLAMA IV
Ankara tavrının ve bağlama düzeninin tavırsal özellik gösteren örnek türkülerde uygulanması.

MZK 283 BAS GİTAR III
Tel susturma tekniğini öğrenme ve Motown, pop, R&B müziğinde uygulama.

MZK 284 BAS GİTAR IV
Funk, fusion ve motown sitillerinde orta düzey performanslar gerçekleştirme.

MZK 285 KEMAN III
Detaşe tekniğini, legato tekniği ve staccano tekniği, dört telde legato ve detaşe çalışmaları, majör ve minör tonlarda arpej çalışmaları, vibratoyla ilgili temel bilgiler, düzeye uygun ulusal ve evrensel nitelikli eserler.

MZK 286 KEMAN IV
Öğrenilen yay teknikleri ile ilgili etütler, öğrenilen I. II. ve III. pozisyondaki kalıcı ve geçişli etütler, staccano tekniği düzeye uygun ulusal ve evrensel nitelikli eserler.

MZK 287 FLÜT III
Birinci oktavdaki bütün sesleri üflemeyi, 6/8 lik ölçü biriminin bütün örneklerini öğrenerek, yavaş ve hızlı tempoda çalmayı ve çeşitli dönemlerden düzeye uygun eserleri seslendirmeyi öğretme.

MZK 288 FLÜT IV
Portato üfleme tekniğini, legatoyla oktav geçişini ve 3 diyezli ve 3 bemollü majör ve minör dizi çalmayı öğrenme.

MTJ 201 MİKROFONLAMA TEKNİKLERİ
Ses kayıt stüdyolarında, canlı performans seslendirilmesinde yada işitsel medya uygulamarında mikrofon kullanımı, mikrofon seçimi, türleri ve teknikleri.

MTJ 202 MIDI VE ELEKTRONİK MÜZİK TEKNOLOJİSİ
MIDI, MIDI bağlantıları, MIDI yazılımları, elektronik çalgılar, kayıt ve edit işlemleri, MIDI ile müzik düzenleme.

MTJ 211 DİJİTAL SES YAZILIMLARI I
Cubase programı özellikleri, cubase programında ses kaydı, cubase programında edit.

MTJ 212 DİJİTAL SES YAZILIMLARI II
Logic programı özellikleri, logic programında ses kaydı, logic programında yazılım çalgılar.

MTJ 221 MÜZİK TEKNOLOJİSİ DONANIMLARI I
Kontrol odası bileşenleri, preamfiler ve kullanımı, ekolayzır ve kullanımı, dinamik işlemciler ve kullanımı, denoiser ve kullanımı.

MTJ 222 MÜZİK TEKNOLOJİSİ DONANIMLARI II
Dijital ve analog mikserler, stüdyo monitörleri, etki işlemcileri, özel tasarım donanımlar.

MZK 301 ÇALGI I
Aşamlı olarak teknik alıştırma ve etütler; Türk ve Dünya bestecilerinin eserlerinden örnekler; tür, form ve yöreye özgü tavırlar; bireysel gelişmeye uygun olarak çalgıya özgü literatür ile öğrenme teknikleri.

MZK 302 ÇALGI II
Aşamlı olarak teknik alıştırma ve etütler; Türk ve Dünya bestecilerinin eserlerinden örnekler; tür, form ve yöreye özgü tavırlar; bireysel gelişmeye uygun olarak çalgıya özgü literatür ile öğrenme teknikleri.

MZK 305 PİYANO V
Teknik çalışmalar (dizi, kadans ve arpej) sürdürme. Kazanılan teknik davranışları etütlerle pekiştirme. Müzik dönemleri hakkında ayrıntılı bilgi, çalışılan parçaların dönem özellikleri. Barok, klasik, romantik ve çağdaş dönem (ulusal ve evrensel) eserleri çalma.

MZK 306 PİYANO VI
Teknik çalışmalar (dizi, kadans ve arpej) sürdürme. Kazanılan teknik davranışları etütlerle pekiştirme. Müzik dönemleri hakkında ayrıntılı bilgi, çalışılan parçaların dönem özellikleri. Barok, klasik, romantik ve çağdaş dönem (ulusal ve evrensel) eserleri çalma.

MZK 311 MÜZİKSEL ALGILAMA VE OKUMA V
Müzik kuralları, dikte ve tartım yazımı teknikleri.

MZK 312 MÜZİKSEL ALGILAMA VE OKUMA VI
Müzik yapısı ve kuralları öğrenme, ton bilgisi ve kadans bilgisini anlatma ve uygulatma.

MZK 351 TONAL MÜZİK ANALİZİ I
Batı müziği form bilgisi ve analiz bilgisi.

MZK 352 TONAL MÜZİK ANALİZİ II
Klasik batı müziği form bilgisi ve analiz yöntemleri.

MZK 353 MAKAMSAL MÜZİK ANALİZİ
Makamsal müzik eserlerinin yapısal özelliklerini anlama; eserleri inceleme ve analiz tekniklerini öğrenme ve uygulama; geleneksel türk müziğinin türlerinde biçim, makam-ayak, usül yapıları ve geçkiler, müzik cümle ve cümlecikleri.

MZK 359 DÜNYA MÜZİKLERİ: ASYA VE AVRUPA
Asya ve Avrupa kültürlerine ait klasik, geleneksel, popüler ve modern müziklerin bölge ve dönem özellikleri, besteci ve eserler, tarzlar, çalgılar, dinleme çalışmaları, Asya ve Avrupa' daki müzik kültürlerinin kendi arasındaki ve ayrıca dünyadaki diğer müzik kültürleri ile olan benzerlik ve farklılıkları, karşılaştırmalı örnekler.

MZK 361 DÜNYA MÜZİKLERİ: AMERİKA, AFRİKA VE PASİFİK
Amerika, Afrika ve Pasifk ülkelerinin geleneksel, popüler ve modern müzikleri, tarzlar, çalgılar, dinleme çalışmaları. Amerika, Afrika ve Pasifik' teki müzik kültürlerinin kendi arasındaki ve ayrıca dünyadaki diğer müzik kültürleri ile olan benzerlik ve farklılıkları, karşılaştırmalı örnekler.

MZK 363 ÇALGI BİLGİSİ I
Çalgılar ve organolojinin temellerini kavratma; vurmalı çalgıların özelliklerini öğretme.

MZK 364 ÇALGI BİLGİSİ II
Telli ve üflemeli çalgıların özelliklerini öğretme.

MZK 381 BAĞLAMA V
Yöresel üslup ve tavırlardan Konya ve Silifke tavrının öğretilmesi ve geliştirilmesi.

MZK 382 BAĞLAMA VI
Yöresel üslup ve tavırlardan "Kayseri Tavrı" ve "Sürmeli Tavrı" nın öğretilmesi.

MZK 383 BAS GİTAR V
Funk sitilinde ileridüzey performanslar gerçekleştirme.

MZK 384 BAS GİTAR VI
İleri düzey fusion caz, fusion bas solo öğrenme.

MZK 385 KEMAN V
Öğrenilen sağ ve sol el tekniklerini pekiştirme, yeni konumda kalıcı ve geçişli çalışmalar yapma.

MZK 386 KEMAN VI
Öğrenilen yay teknikleri ile ilgili etütler, öğrenilen V. pozisyondaki kalıcı ve geçişli etütler, staccano tekniği, düzeye uygun ulusal ve evrensel nitelikli eserler.

MTJ 301 STÜDYO BİLGİSİ I
Stüdyo düzeni, davul kaydı, elektrogitar kaydı, akustik çalgı ve vokal kaydı.

MTJ 302 STÜDYO BİLGİSİ II
Kontrol odası bazı temel operasyonlar.

MTJ 311 DİJİTAL SES YAZILIMLARI III
Pro Tools programının özellikleri, pro tools programında ses kaydı, pro tools programında MIDI, pro tools programı ile miks.

MTJ 312 SES KAYIT TEKNİKLERİ VE UYGULAMALARI
Stereo teknikler, çok kanallı kayıt, çok kanallı kayıt organizasyonu, ses mühendisliği asistanlığı.

MZK 401 ÇALGI III
Aşamlı olarak teknik alıştırma ve etütler; Türk ve Dünya bestecilerinin eserlerinden örnekler; tür, form ve yöreye özgü tavırlar; bireysel gelişmeye uygun olarak çalgıya özgü literatür ile öğrenme teknikleri.

MZK 402 ÇALGI IV
Aşamlı olarak teknik alıştırma ve etütler; Türk ve Dünya bestecilerinin eserlerinden örnekler; tür, form ve yöreye özgü tavırlar; bireysel gelişmeye uygun olarak çalgıya özgü literatür ile öğrenme teknikleri.

MZK 451 BİRLİKTE SESLENDİRME I
Doğru solunum ile ses üretebilme; şarkı söylerken bedeni ve diyaframı doğru kullanma; tekerleme çalışmalarıyla doğru bir diksiyona sahip olup bunu şarkı söyleme esnasında uygulayabilme; toplulukta şarkı söyleme becerisine sahip olabilme.

MZK 452 BİRLİKTE SESLENSİRME II
Doğru solunum ile ses üretebilme; şarkı söylerken bedeni ve diyaframı doğru kullanma; bağsız söyleme alıştırmaları yapma ve bunu eser içinde uygulama; sesli harflerin değişimi alıştırmalarını doğru yapabilme ve farklı dönemlerden eserler seslendirebilme.

MTJ 401 STAJ
Müzik Teknolojisi ile ilgili sektör tecrübesi edinilebilecek bir kurumda staj çalışması.

MTJ 402 MEZUNİYET PROJESİ
Alanda özgün bir çalışmanın öğrenci tarafından gerçekleştirilmesi.

MTJ 411 STÜDYO UYGULAMASI I
Eğitim-Öğretim sürecinde edinilmiş bilgilerin, ses kayıt stüdyosunda uygulanması.

MTJ 412 STÜDYO UYGULAMASI II
Eğitim-Öğretim sürecinde edinilmiş bilgilerin, ses kayıt stüdyosunda uygulanması.

MTJ 421 MİKS
Miks süreçleri, sinyal işlemede öncelik, farklı miks yaklaşımları, uygulamalar.

MTJ 422 MASTERİNG
Mastering' e özel ekipmanlar, kullanım detayları,tarz ile mastering ilişkisi, uygulamalar.