2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERSLERİ

TSB 101 TEMEL SANAT EĞİTİMİ I
Görsel anlatımın temel öğelerini ve bu öğelerin birbirleriyle ilişkilerini öğretme, Doğadaki bütün öğeleri araştırarak görsel anlatım olanaklarını gösterme ve belli bir birikime sahip olarak bireyin yaratıcılığını keşfetmesine yardımcı olma.

TSB 102 TEMEL SANAT EĞİTİMİ II
Görsel anlatımın temel öğelerini ve bu öğelerin birbirleriyle ilişkilerini öğretme, Doğadaki bütün öğeleri araştırarak görsel anlatım olanaklarını gösterme ve belli bir birikime sahip olarak bireyin yaratıcılığını keşfetmesine yardımcı olma.

TSB 103 DESEN I
Üç boyutlu nesneleri iki boyuta aktarabilme becerisi kazanabilme, perspektif kurallarına uygun olarak çizim yapabilme ve nesnelerin ayırt edici niteliklerini araçlar yardımıyla yüzey üzerinde tanımlayabilme, insan anatomisi ve oranlarının öğrenilmesi, desen sanatının sanatsal bir ifade aracı olarak kazanılması.

TSB 104 DESEN II
Üç boyutlu nesneleri iki boyuta aktarabilme becerisi kazanabilme, perspektif kurallarına uygun olarak çizim yapabilme ve nesnelerin ayırt edici niteliklerini araçlar yardımıyla yüzey üzerinde tanımlayabilme, insan anatomisi ve oranlarının öğrenilmesi, desen sanatının sanatsal bir ifade aracı olarak kazanılması.

TSB 105 GENEL SANAT TARİHİ I
İnsanlık tarihi boyunca sanatın gelişim çizgisini kronolojik olarak öğrenme.

TSB 106 GENEL SANAT TARİHİ II
Sanat uygulamalarını, düşünsel alt yapılarıyla ve üslup özellikleriyle tanıma; temsilcileri hakkında bilgi sahibi olma.

TSB 107 SANAT KAVRAMLARI
Güncel sanat eğilimleri, Disiplinlerarası temel kavramları hakkında bilgi sahibi olma.

TSB 108 ÇAĞDAŞ SANAT TARİHİ
Modern sanatı ve post modern sanatı; akım, sanatçı ve örnekler üzerinden tanıtıp, tartışma. Güncel sanata eleştirel yaklaşabilme.

TSB 109 SANAT ESERİ ANALİZİ
Bir sanat eserini temel yapısal özelliklerini, tarihsel, eleştirel, sosyolojik ve psikolojik boyutuyla inceleme, analiz etme.

TSB 111 TÜRK MİTOLOJİSİ
Türk mitolojisinin tarihsel kültürel öğrelerinin çerçevesinde sanatını irdeleme, Anadolu kültürlerindeki izlerini takip etme.

TSB 201 DESEN III
Desenin temel anlatım teknikleri ile kişisel duygu ve düşünceleri yaratıcı bir sezgiyle desende uygulayabilme.

TSB 202 DESEN IV
Desenin temel anlatım teknikleri ile kişisel duygu ve düşünceleri yaratıcı bir sezgiyle desende uygulayabilme.

TSB 203 TÜRK SANAT TARİHİ I
Türk Sanatının ilk örneklerinden başlayarak günümüze kadar geçirmiş olduğu evrelerin ortaya koyulması.

TSB 204 TÜRK SANAT TARİHİ II
19. yüzyıldan itibaren Türk sanatının geçirdiği değişimin niteliklerini tespit ederek, uygulayıcıları tanıma.

TSB 205 ÇAĞDAŞ SANAT I
Modern sanatı sosyolojik, ekonomik ve siyasal çerçevede etkileşimlerini değerlendirme, sanatçıları öğrenerek sanat eserlerini tanıma.

TSB 206 ÇAĞDAŞ SANAT II
19. yüzyılın ikinci yarısından günümüze Çağdaş Batı Sanat tarihinin bütün aşamalarının öğrenilmesi. Modern ve Post Modern dönemler açısından çağdaş batı sanatçıları ve eserlerinin öğrenilmesi.

TSB 207 ESTETİK VE SANAT KURAMLARI
Sanatın estetik anlayışını sorgulama ve sanat felsefesinin temel tartışmaları üzerinden sanata dair temel felsefi düşünceleri öğrenme.

TSB 208 FOTOĞRAF
Fotoğrafın tarihsel gelişimi içerisinde temel fotoğraf bilgilerini sistematik olarak öğrenme. Fotoğrafın yapısal öğelerini kompozisyon öğeleri gibi kullanabilme. Fotoğrafın temel araç gereçlerini tanıma ve dijital fotoğraf makinesini kullanabilme becerisi kazanma.

TSB 209 UYGARLIK TARİHİ I
Toplumların ilk ortaya çıkışı, tarımın başlamasıyla medeniyet kavramının oluşmaya başladığı dönemlerden itibaren insanoğlunun yüzyıllar itibariyle ürettiği sanat eserleri ışığında toplumların etkileşimlerini yorumlaması.

TSB 210 UYGARLIK TARİHİ II
Uygalıkların tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olarak kronolojik olarak uygarlıkların kültürel eserlerini öğrenme.

TSB 211 PERSPEKTİF VE GÖLGE
Temel perspektif çizim yeteneği ve üç boyutlu düşünebilme yetisi kazandırma.

TSB 301 DESEN V
Çizim tekniklerinin detaylarını öğreterek, farklı tekniklerde eser ortaya koyabilme becerisi kazandırma.

TSB 302 DESEN VI
Desende hacim,derinlik, perspektif ve hareket kurallarını kavrama.

TSB 303 BASKI RESİM I
Baskı resimde farklı tekniklerle (mono baskı, linolyum, ağaç baskı, litografi, gravür) kişisel anlatım yollarına gidebilme.

TSB 304 BASKI RESİM II
Baskı resimde farklı tekniklerle (mono baskı, linolyum, ağaç baskı, litografi, gravür) kişisel anlatım yollarına gidebilme.

TSB 305 SANAT VE TOPLUM I
Başlıca toplumbilim kuramları, kuramcıları ve sosyolojinin başlıca çalışma alanlarına ilişkin genel bir bakış açısı kazanma.

TSB 306 SANAT VE TOPLUM II
Sanatın içerdiği ve yansıttığı iddia edilen toplumsal hakikat (truth) ile olan ilişkisini analiz etme.

TSB 307 İKONOGRAFİ I
Tarihi olaylar ve anlatıların sanat eserlerinde görünürlüğünün araştırılması.

TSB 308 İKONOGRAFİ II
İslam tarihine dair olaylar ve anlatıların sanat eserlerinde görünürlüğünün araştırılması.

TSB 309 OSMANLI MİNYATÜR SANATI I
Osmanlı döneminde el yazması kitaplarda uygulanan resim örneklerinin kronolojik ve üslupsal özelliklerinin ortaya konulması.

TSB 310 OSMANLI MİNYATÜR SANATI II
resim sanatının İslam etkisi altındaki temel uygulama sahası olan, el yazması kitap resimlerini tarihsel süreç içerisinde tanımlama, Türk resim sanatının Osmanlı dönemindeki konumunu saptama.

TSB 311 SANAT PSİKOLOJİSİ
İnsan psikolojisi, insan ve sanat arasındaki psikolojik bağlantı, sanat psikolojisinin tarihsel geçmişi, sanat yapıtının psikolojik açıdan çözümlenmesinin kavranması.

TSB 312 MİTOLOJİ
Antik yunan uygarlığının mitolojik sembolleri ve kahramanlar hakkında bilgi sahibi olma.

TSB 313 TÜRK SANATINDA YENİ EĞİLİMLER
1980' den günümüze Türk sanat tarihi içerisinde yerleştirme performans gibi eğilimlerin modern ve post modern süreç içerisinde biçimsel ve kavramsal açıdan sorgulanmasını sağlama.

TSB 315 MODERNİZM VE MODERN SANATA GİRİŞ
Modern sanatı tarihsel ve felsefi zemini üzerinde ele alma ve modern sanat akımlarını bu çağın belli başlı kültleri ve prangalarının bilinci içinde inceleme.

TSB 401 DESEN VII
Desende hacim,derinlik, perspektif ve hareket kurallarını kavrama.

TSB 402 DESEN VIII
Desende hacim,derinlik, perspektif ve hareket kurallarını kavrama. 

TSB 403 SANAT ELEŞTİRİSİ I
Sanat yapıtının eleştiri mantığını farklı dönem koşullarına göre teknik, estetik, sosyo-ekonomik, siyasal bağlamda ortaya koyarak, eleştirel bakma.

TSB 404 SANAT ELEŞTİRİSİ II
Bir sanat eserini; kuram-uygulama bütünlüğünde ve diğer tüm sanat bilimler ilişkisi içerisinde analiz-sentez yoluyla inceleme, yorumlama ve değerlendirme.

TSB 405 KÜLTÜR TARİHİ
Kültür tarihinin tanımlanması, tarihi perspektiften kültür ve sanat ilişkisi üzerine kurumsal giriş.

TSB 406 SANAT YAZILARI
Sanat konusunda yazılmış olan bilimsel makaleleri bilimsel bir yaklaşımla okuma becerisi kazanma.